Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

1. VELJAVNOST TEH SPLOŠNIH POGOJEV 1.1. Ti splošni pogoji veljajo med kupcem in družbo Harvey Norman Trading d.o.o, Letališka cesta 3D, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 0802225, elektronska pošta: info@harveynorman.si kot prodajalcem blagovne znamke TEMPUR® (v nadaljevanju: prodajalec) v zvezi s kupčevim nakupom blaga prodajalca, dogovorjenim preko spletne trgovine prodajalca (v nadaljevanju: si.tempur.com). 1.2. Kupec je vsaka oseba, ki ima prek si.tempur.com s prodajalcem sklenjen veljaven dogovor za nakup blaga prodajalca. 1.3. Vsi pogodbeni dogovori med prodajalcem in kupcem v zvezi z nakupom blaga prek spletne strani si.tempur.comi so urejeni v teh splošnih pogojih ter konkretnem naročilu. 1.4. Kupec ima možnost, da si te splošne pogoje ob nakupu natisne oziroma shrani. Pogoji veljajo od 1. 8. 2020.

2. NEVELJAVNOST DRUGIH POGODBENIH POGOJEV 2.1. Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbenimi pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev. 2.2. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.

3. OSEBNA VELJAVNOST 3.1. Med prodajalcem in vsemi osebami, ki štejejo za potrošnika v smislu potrošniške zakonodaje, veljajo samo splošni pogoji, ki so navedeni v tem dokumentu. 3.2. V primeru iz prejšnje točke v vsakem primeru dopolnilno veljajo tudi določila potrošniške zakonodaje, ki v vsakem primeru tudi prevladajo nad morebitnimi nasprotnimi določbami teh splošnih pogojev.

4. VELJAVNOST V RAZMERJU DO POTROŠNIKOV 4.1. Ob nakupu kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa. Ob oddaji naročila je kupec vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje, ki so v tistem trenutku veljavni, seznanjenost in strinjanje z njimi pa potrdi z oddajo naročila.

5. VELJAVNOST V RAZMERJU DO TUJCEV 5.1. Ti splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež kupca in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni. Pod pogoji potrošniške zakonodaje lahko kupec zahteva sklenitev pogodbe na podlagi teh splošnih pogojev tudi v drugem jeziku.

6. OGLAŠEVANJE 6.1. Objave prodajalca predstavljajo prikaz osnovnih pogojev nakupa, razen če je izrecno določeno drugače v objavi. 6.2. Prodajalec jamči za karakteristike blaga, ki so kot take navedene v okviru spletne trgovine si.tempur.com. 6.3. V namene oglaševanja uporablja spletna stran harveynorman.si tudi storitev Google Adwords Remarketing, Facebook in Instagram Dynamic Ads. To je storitev za ciljno oglaševanje na Google, Facebook in Instagram omrežju za stranke, ki so že obiskale spletno stran si.tempur.com in omogoča prikazovanje oglasov, ki svojo vsebino avtomatsko prilagajajo vašemu predhodno izraženemu interesu. Iz te storitve se lahko odjavite v Google's Ads nastavitvah, ki se nahajajo v vašem Google profilu.

7. NAROČILO KUPCA 7.1. Kupec lahko iz asortimaja prodajalca, ki je objavljen nasi.tempur.com, izbere blago, za katerega nakup je zainteresiran, ter nabor takšnega blaga s klikom na gumb »v košarico« določa v svoji »košarici«. 7.2. Kratka predstavitev izdelka je zapisana ob vsakem izdelku posebej. Predstavitev izdelka je pisna in slikovna. Pisna predstavitev je segmentirana in razdeljena na naziv izdelka, blagovno znamko, kratek opis izdelka, ceno ter dolg opis izdelka. 7.3. Pri pregledu košarice lahko uporabnik spreminja nabor in količino blaga, ki ga želi kupiti. Pred nadaljevanjem naročila kupec izbere način dostave in način plačila. S klikom na gumb »zaključi nakup« kupec opravi nakup blaga, opredeljenega v košarici. Pred nakupom lahko kupec prosto spreminja nabor blaga, ki ga želi kupiti. 7.4. S klikom na gumb »zaključi nakup« se šteje, da je stranka prebrala splošne pogoje ter se z njimi strinja. 7.5. Nakup se opravi glede na ceno blaga, ki je navedena v košarici kupca. Plačilna obveznost kupca znaša toliko, kot je pred izbiro blaga s strani kupca navedeno v razdelku »za plačilo« v sistemu si.tempur.com, vključno z vsemi manipulativnimi stroški, stroški dostave ali plačila in podobnimi stroški ter morebitnimi davki, dajatvami ali popusti, kupec pa potrjuje, da je s tem seznanjen in se s tem strinja. 7.6. Pred nakupom je kupec obveščen o naslednjem: ● da je prodajalec Harvey Norman Trading d.o.o., Letališka cesta 3D, 1000 Ljubljana; ● podatkih o naročenih izdelkih (naziv izdelka, naročena količina posameznega izdelka); ● ceni izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami; ● morebitnem strošku kupnine, če je izbrano plačilo po povzetju; ● morebitnem strošku dostave; ● podrobnejši ureditvi plačila; ● podatku, da zaradi svoje narave, izdelki, naročeni prek si.tempur.com, niso primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov; ● kontaktnih podatkih, kamor se lahko pošljejo ugovori, pripombe, zahtevki in izjave. 7.7. Nakup je veljaven le, če je ustrezno dogovorjen prek sistema si.tempur.com. To velja tudi za vse morebitne dodatne zahteve, pogoje ali navodila kupca, ki so lahko v zvezi z vsebino nakupa.

8. POTRDITEV PRODAJALCA 8.1. Potrdilo prejema naročila kupca, ki sledi po odpošiljanju naročila kupca, ne vpliva na samo naročilo. 8.2. Kakršnakoli izpolnitvena ali drugačna konkludentna ravnanja prodajalca ne vzpostavljajo veljavnosti nakupa, če niso izpolnjeni pogoji iz razdelka "Naročilo kupca". 8.3. Naročilo kupca je v vsakem primeru dano pod odložnim pogojem, da način plačila, izbran s strani kupca, zagotavlja plačilo celotne plačilne obveznosti kupca prodajalcu, kar prodajalcu avtorizira njegov ponudnik plačilnih storitev, ter da je prodajalec opravil in potrdil dobavljivost blaga v skladu z elementi nakupa. 8.4. Prodajalec si pridržuje pravico do napak na portalu si.tempur.com, o čemer bomo kupca obvestili v roku enega delovnega dne po oddanem naročilu in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova. Če izdelka ni na zalogi, bo prodajalec o tem kupca obvestil v roku enega delovnega dne po oddanem naročilu in mu povrnil morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova. Prodajalec si pridržuje tudi pravico do napak pri cenah izdelkov na si.tempur.com, o čemer bomo kupca obvestili v 24 urah od oddaje naročila in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova. 8.5. Po dogovoru o nakupu skladno s temi splošnimi pogoji so pogoji vsakokratne kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem fiksirani in jih ni mogoče spreminjati.

9. SPLOŠNO O NAČINIH PLAČILA 9.1. Sistem si.tempur.com kupcu omogoča plačilo nakupa na naslednje načine: ● plačilo z gotovino ob prevzemu blaga, ● plačilo s plačilno kartico (Activa, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Diners), ● plačilo s predračunom, ● plačilo z obročnim plačilom Summit hitri spletni kredit, ● plačilo na obroke z Diners kartico, ● plačilo s Paypal, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih. 9.2. Plačila se opravljajo izključno v evrih ali v primeru, da je sedež prodajalca zunaj evro območja, v valuti, ki predstavlja veljavno plačilno sredstvo v državi sedeža prodajalca. 9.3. Po izbiri ustreznega načina plačila s kreditno ali debetno kartico ali z gotovinskim plačilom ob prevzemu blaga se kupec odpoveduje morebitni pravici do odstopa od ali spremembe naloga za izvedbo plačila z izbranim načinom plačila. 9.4. Kupec se strinja, da sme prodajalec v primeru suma zlorabe kateregakoli načina plačila po svoji prosti presoji vsako zadevno transakcijo brez predhodnega obvestila predati v reševanje pristojnim organom. 9.5. Kupec ne more pobotati svoje plačilne obveznosti s terjatvijo, ki jo ima do prodajalca. 9.6. Kupec se zaveda in se strinja, da lahko njegov izvajalec plačilnih storitev za namen izpolnitve kupčevih plačilnih obveznosti v zvezi z nakupom po teh splošnih pogojih kupcu zaračuna stroške transakcije, ki prodajalcu niso znani. 9.7. Kupec se strinja, da takšne stroške nosi sam. Če gre pri blagu za blago, za katerega je po 54. členu Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost dopustna uporaba znižane stopnje davka na dodano vrednost, kupec, ki je zavezanec za davek na dodano vrednost, izjavlja, da je neposreden investitor in s tem upravičen do obračunane znižane stopnje davka na dodano vrednost ter da bo blago montirano na stanovanjskem objektu, ki ni namenjen poslovni dejavnosti.

10. PLAČILO IZDELKOV PO NAROČILU 10.1. Za izdelke, ki niso na zalogi in so na voljo po naročilu, je potrebno plačilo are v višini 30 % vrednosti izdelka. Stranka potrdi naročilo s plačilom are v višini 30 % ali več, ki ga nakaže na TRR podjetja. Preostali znesek stranka plača pred dostavo ali na dan dostave naročila. Rok dobave je odvisen od zaloge in proizvodnje pri proizvajalcu oz. dobavitelju. Rok začne veljati od dneva prejema nakazila. O predvidenem roku dobave stranko obvestimo po elektronski pošti.

11. PLAČILO S KREDITNIMI ALI DEBETNIMI KARTICAMI 11.1. Pri plačilu s kreditnimi ali debetnimi karticami bo kupec preusmerjen na spletno stran ustreznega ponudnika plačilnih storitev, prek katerega bo prodajalec bremenil dobroimetje kupca neposredno po odpošiljanju elektronske pošte kupcu o sprejemu njegove ponudbe s strani prodajalca. 11.2. Po podanem nalogu za izvedbo plačila s kreditno ali debetno kartico se kupec odpoveduje sleherni pravici do preklica ali spremembe takšnega naloga, sicer prodajalcu odgovarja za vse stroške in škodo v zvezi s tem. 11.3. Kupec je odgovoren za to, da ima pri ponudniku plačilnih storitev s kreditnimi ali debetnimi karticami zadostno dobroimetje za plačilo nakupa, da ima tudi sicer urejena vsa razmerja s tovrstnim ponudnikom plačilnih storitev, da je upravičen do plačevanja z uporabljeno kreditno ali debetno kartico ter da je ob podaji naročila podal popolne in pravilne podatke o uporabljeni kreditni ali debetni kartici. V nasprotnem primeru odgovarja prodajalcu za vso škodo in stroške, ki bi prodajalcu v zvezi z navedeno kršitvijo nastali.

12. PLAČILO OB PREVZEMU BLAGA 12.1. Kupec lahko plačilo ob prevzemu blaga opravi z vsakim načinom plačila, ki ga prodajalec ali dostavljavec (vključno s pošto) omogočata ob prevzemu blaga.

13. DOSTAVA BLAGA 13.1. Prodajalec omogoča dostavo le na območju Slovenije. Kupec ima na voljo dva načina dostave: Prevoz do naslova: V primeru, da kupec kot način dostave izbere »Prevoz do naslova« bo blago dostavljeno na naslov, ki ga kupec navede v naročilu. Prevoz do naslova z vnosom: V primeru, da kupec kot način dostave izbere »Prevoz do naslova z vnosom« bo blago dostavljeno tudi skozi vhodna vrata v stanovanje na naslov, ki ga kupec navede v naročilu. Pri tem morate zagotoviti neovirano pot za vnos naročenega blaga v stanovanje ter poskrbeti za zaščito tal in ostale opreme v stanovanju. V kolikor je pot v stanovanje ovirana ali karakteristike objekta tega ne dovoljujejo (ozko stopnišče, krožne stopnice), vam vnosa ne moremo zagotoviti. Širina vrat na objektu mora biti vsaj 80 cm. 13.2. Prodajalec je s strani kupca naročeno blago dolžan dostaviti v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in v dogovorjenem času na naslov, ki ga kupec označi v svojem naročilu, poslanem prek sistema si.tempur.com. Stroški dostave se obračunajo po veljavnem ceniku. 13.3. V primeru nakupa blaga, ki je povezan z dostavo blaga na naslov dostave, ki ne predstavlja ene izmed poslovnih enot prodajalca, je prodajalec blago dolžan skladno s prejšnjo točko odposlati na naslov, ki ga prodajalec kupcu sporoči v elektronskem sporočilu, s katerim potrdi prejem kupčevega naročila. Blago se dostavi ob času, ki ga prodajalec v takšnem elektronskem sporočilu ali drugače sporoči kupcu. 13.4. Kolikor dostava blaga na naslov, ki ga je v svoji ponudbi označil kupec, ni mogoča iz razloga, ker blaga, ki je predmet dostave, ni mogoče vstaviti v hišni ali izpostavljeni predalčnik ali ker oseba, ki blago dostavlja, ugotovi, da se kupec ne nahaja na navedenem naslovu, kljub temu, da je bil predvideni čas dostave kupcu sporočen, kupec pride v zamudo ter nosi stroške brezuspešnega poskusa dostave, oseba, ki blago dostavlja, pa sme kupcu sporočiti, da ta naročeno blago v nadaljevanju prevzame na lokaciji, ki jo oseba, ki blago dostavlja, navede v svojem sporočilu, prodajalec pa sme kupcu zaračunati običajne stroške plačane ležarine. 13.5. Blago se šteje za dostavljeno, ko kupec predstavniku prodajalca, ne glede na način dostave (torej vključno s predstavniki dostavljavca), pisno potrdi prevzem blaga ali če v skladu z določbami tega razdelka pride v prevzemno zamudo. 13.6. Če je kupec potrošnik, preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca v trenutku, ko je blago skladno s predmetnimi splošnimi pogoji dano na razpolago kupcu ali ko kupec skladno s predmetnimi splošnimi pogoji pride v zamudo. V vseh drugih primerih preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca v trenutku izročitve blaga s strani prodajalca dostavljavcu. 13.7. Izbira dostavljavca je v pristojnosti prodajalca. 13.8. Prodajalec sme v primeru zaznanih težav z izpolnitvijo plačilne obveznosti kupca odpošiljanje blaga ali celo samo izročitev blaga kupcu po odpošiljanju po svoji prosti presoji odložiti ali preklicati do popolne izpolnitve plačilne obveznosti kupca.

14. GARANCIJA\, JAMČEVANJE ZA NAPAKE 14.1. Za blago prodajalca velja prostovoljna garancija, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu, ki je kupcu izročen ob dobavi, in sicer tako dolgo, kolikor je na takšni listini navedeno, obvezna garancija pa velja pod zakonskimi pogoji. V primeru prostovoljne garancije so za vprašanja, kjer garancija odstopa od teh splošnih pogojev ali zakonske ureditve, merodajna določila prostovoljne garancije. Vsaka garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter proti predložitvi garancijskega lista ali računa. 14.2. Kolikor informacije o prostovoljni garanciji na listinah iz prejšnje točke ni, se v vsakem primeru šteje, da prostovoljne garancije ni. 14.3. Kolikor je odgovornost prodajalca po teh splošnih pogojih izključena, to velja tudi za osebno odgovornost njegovih delavcev, dostavljavcev, zastopnikov, predstavnikov in izpolnitvenih pomočnikov. 14.4. Prodajalec odgovarja za stvarne napake blaga v skladu z določili civilnega prava. Za potrošnike veljajo določila prava varstva potrošnikov, tudi če odstopajo od v nadaljevanju navedenih pravil. 14.5. Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. 14.6. Napaka je stvarna če: ● stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; ● stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; ● stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; ● je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. 14.7. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. 14.8. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. 14.9. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. 14.10. Obvestilo o napaki lahko kupec prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. 14.11. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. 14.12. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. 14.13. Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: ● odpravi napako na blagu ali ● vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali ● blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali ● vrne plačani znesek. V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka. 14.14. Pravice kupca iz točke 14.13. ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. 14.15. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi kupčevi zahtevi po odpravi napake. 14.16. Prodajalec mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna. 14.17. Če prodajalec uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda. 14.18. Če prodajalec poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada kupcu pravica iz točke 14.17. 14.19. Garancija: ● Garancija velja za izdelke kupljene v Sloveniji, kar dokazujete z računom o nakupu. 10-letni garancijski rok prične veljati z dnevom nakupa oziroma datumom prevzema blaga s strani potrošnika. ● Garancijo potrošnik lahko uveljavlja s predložitvijo računa nakupa izdelka. Kot prodajalec/uvoznik jamčimo za kakovost in brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, če ga kupec uporablja po priloženih navodilih in če garancija prične veljati z izročitvijo blaga potrošniku. Kot prodajalec/uvoznik jamčimo, da bomo v garancijskem roku odpravili vseh okvare in pomanjkljivosti na izdelku, ki niso posledica neprimerne uporabe. Garancije ne priznamo v primeru poškodb nastalih ob neprimernem transportu in nestrokovni montaži s strani kupca. 14.20. Navodila za uporabo: Tkanine, ki jih je dovoljeno prati, je potrebno očistiti in zaščititi s sredstvi, namenjenimi in primernimi materialu izdelka. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca na všiti etiki.

15. ODSTOP OD POGODBE 15.1. Pravni pouk o pravici do odstopa od pogodbe: Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh: ● od dne, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec pridobi fizično posest na blagu ● od dne, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec pridobi fizično posest nad zadnjim kosom blaga, če gre za pogodbo v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več kosov blaga, ki jih kupec naroči v enem naročilu ● od dne, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec pridobi fizično posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov ● od dne, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec pridobi fizično posest nad prvim kosom blaga, če je dostava v določenem obdobju redna. 15.2. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca (Harvey Norman Trading d.o.o., Letališka cesta 3d, Ljubljana, tel. 01 585 50 00, e-mail: e-prodaja@harveynorman.si) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi tem splošnim pogojem priloženi vzorčni odstopni obrazec. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. 15.3. Učinki odstopa od pogodbe: Če kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani prodajalca). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Kupec blago vrne ali izroči prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je kupec prodajalca obvestil o odstopu od pogodbe. Šteje se, da je blago vrnjeno pravočasno, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

16. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE\, PRIDRŽNA PRAVICA 16.1. Do popolnega plačila vseh plačilnih obveznosti kupca ostane prodano blago last prodajalca. 16.2. Kupec mora blago, za katerega velja pridržek lastninske pravice, hraniti in z njim ravnati skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma dobrega gospodarstvenika. Vsako spremembo kraja, na katerem se blago nahaja, kot tudi posege kupca ali tretjih oseb, predvsem morebitne rubeže, mora kupec prodajalcu nemudoma pisno sporočiti, v primeru rubeža s predložitvijo kopije zapisnika o rubežu. Stroške potrebne odprave posledic rubežev ali posegov ali dostave na prvotni kraj nahajanja blaga nosi kupec. 16.3. Kupec se zavezuje, da bo lastninsko pravico prodajalca obvaroval tudi v primeru, če bo prodano blago dalje predal tretjim osebam oziroma če je blago namenjeno tretjim osebam. Predvsem mora kupec nadaljnjega prejemnika blaga izrecno pisno opozoriti na obstoj pridržka lastninske pravice prodajalca. 16.4. Prodajalec nasprotuje morebitni spojitvi, pomešanju ali izdelavi nove premičnine iz prodanega blaga. 16.5. Kupec sme izvajati pridržno pravico na kupljenem blagu, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice prodajalca, le v primeru, če upravičenje do uveljavljanja pridržne pravice izhaja iz istega pogodbenega razmerja.

17. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV Pri spletnem nakupu se za potrebe izvedbe naročila o vas obdelujejo naslednji osebni podatki: ● elektronski naslov, ● ime, ● priimek, ● naslov, ● mesto, ● poštna številka, ● država, ● kontaktni telefon, ● kupljeni artikel in znesek, ● skupni znesek naročila, ● način dostave, ● način plačila. Zagotovitev podatkov je pogodbena obveznost, podatki pa se obdelujejo za namen obdelave vašega naročila: dokončanje in potrditev naročila, priprava izdelka, dostava izdelka, reševanje reklamacij in druga, z nakupom povezana komunikacija. V primeru, da podatkov ne zagotovite, ne moremo izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz naročila. Podatki se bodo za ta namen hranili do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov z namenom morebitnega uveljavljanja pravnih zahtevkov iz naslova pogodbenega razmerja. Do nekaterih vaših osebnih podatkov, ki jih posredujete pri spletnem nakupu lahko dostopajo tudi tretje osebe: Če pri nakupu kot način dostave izberete »prevoz do naslova« ali »prevoz do naslova z vnosom«, bomo vaše podatke, ki so potrebni za dostavo, posredovali poslovnim partnerjem, ki bodo v našem imenu dostavili blago. Če pri spletnem nakupu izberete plačilo preko plačilne kartice, boste preusmerjeni na spletno stran upravitelja plačilnih sistemov za zagotavljanje plačil, ki so samostojni upravljavci podatkov, ki jih posredujete za namen izvedbe plačila. Do podatkov, ki jih posredujete zaradi izvedbe plačila, podjetje Harvey Norman ne dostopa. Če želite kupljeno blago preko spleta plačevati na obroke in pri načinu plačila izberete Summit spletni kredit, boste preusmerjeni na spletno stran dajalca kredita, kjer boste morali posredovati podatke, ki so potrebni za obdelavo v zvezi z odobritvijo kredita. Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Summit Leasing Slovenija, d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, do teh podatkov pa podjetje Harvey Norman ne dostopa.

18. SPLOŠNO 18.1. Vsakokratna pogodba, sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev, bo shranjena v elektronskem sistemu prodajalca, kupec pa lahko do nje dostopa preko službe prodajalca za stike s strankami proti plačilu dejanskih materialnih stroškov njene reprodukcije. 18.2. Če je kupec potrošnik, je vsakokratno pogodbo na podlagi teh splošnih pogojev glede na dogovorjeni izpolnitveni kraj sklenjena ustrezno v slovenskem, hrvaškem, italijanskem, nemškem ali angleškem jeziku. 18.3. Kupec lahko pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave prodajalcu na naslov: Harvey Norman Trading d.o.o., Letališka cesta 3d, 1000 Ljubljana 18.4. Za pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev, in za te splošne pogoje, se uporablja pravo države sedeža prodajalca ob izključitvi veljavnosti Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga. 18.5. Za vse spore, ki so v zvezi ali izhajajo iz teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb, so mednarodno in krajevno pristojna sodišča v kraju sedeža prodajalca. 18.6. Reševanje morebitnih sporov s prodajalcem je na izvensodni način možen na podlagi Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov. 18.7. Delna neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev ali na njihovi podlagi sklenjenih pogodb nima vpliva na veljavnost drugih določb. Neveljavne določbe je potrebno razlagati in pravno praznino, nastalo zaradi njihove neveljavnosti, zapolniti na način, ki je najbliže njihovemu prvotnemu ekonomskemu smotru. 18.8. Kupec potrjuje, da se zaveda, da so za vsakokratni nakup merodajni tisti splošni pogoji, veljavni v času nakupa, vendar da so predmetni splošni pogoji podvrženi nenehnemu spreminjanju in izboljšavam, zato za morebitne bodoče nakupe sam prevzema odgovornost, da se seznani z aktualnimi splošnimi pogoji, veljavnimi za sistem si.tempur.com. 18.9. Spremembe teh splošnih pogojev ter pogodb, sklenjenih na njihovi podlagi, so možne na podlagi pisnih individualnih dogovorov s kupci. Ustni dogovori o odstopu od obličnostne zahteve iz prejšnjega stavka niso možni.

Preizkusite izdelke TEMPUR® v trgovini